DJI OSMO Pocket 的台北101跨年煙火秀 2022 |TAIPEI 101 - New Year Fireworks 2022

DJI OSMO Pocket 的台北101跨年煙火秀 2022 |TAIPEI 101 - New Year Fireworks 2022
新年快樂!不知是拍煙火還是煙的2022台北101煙火秀⋯新年快樂!不知是拍煙火還是煙的2022台北101煙火秀⋯新年快樂!不知是拍煙火還是煙的2022台北101煙火秀⋯